Вход за клиенти на Маркет Радио!

Въпроси и Отговори

На сайта на Министерство на Културата трябва да присъстват само организациите за колективно управление на права, регистрирани по силата на Чл. 40б на Закона за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП). Дейността на Маркет Радио се извършва съгласно разпоредбите на Чл. 58 от ЗАПСП, който гласи: „Съгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване по безжичен път или предаване и препредаване по кабел на музикални или литературни произведения, които са били вече разгласени, се дава предварително и писмено от автора или упълномощена от него организация за колективно управление на авторските права, която договаря, събира и изплаща дължимите възнаграждения.“

Про стриктно спазване на ЗАПСП, ние сме договорили директно с авторите, продуцентите и изпълнителите на всички произведения, включени в нашите програми и поемаме всички претенции на трети лица по отношение на предоставеното музикално съдържание.

 

Всеки закупил пакет от Маркет Радио получава:

 

  • Сертификат за уредени авторски и сродни права за закупения музикален пакет за съответния период;
  • Достъп до заявените и закупени музикални програми и услуги;
  • Стикер удостоверяващ закупения музикален пакет за съответния период;
  • Фактура оригинал.

В този случай трябва да закупите 2 пакета – един от сезонните (респ. за 3 или 6 месечен) и втори пакет за местата, които ще озвучавате целогодишно.

Да, може да закупите пакет само за 3 месеца или само за 6 месеца, ако обектът Ви е сезонен.

От Маркет Радио може да закупите музикални пакети с различна продължителност на експлоатация – 3 или 6 месечни за сезонните обекти и 12 месечни за целогодишна експлоатация.

В нашите студия Вие може да поръчате изработката на реклами.

В зависимост от тяхното предназначение и канали за излъчване, цената за тяхното изпълнение е различна.

В случай, че те ще се използват само във Вашето Фирмено Радио, Вие ползвате преференциално ниски цени и съкратени срокове за изпълнение.

Няма ограничение да се осъществява излъчване на различни рекламни пакети за различни обекти на един и същи клиент при закупен пакет „Фирмено Радио“. В този случай, в зависимост от броя на различните рекламни пакети, излъчвани по едно и също време този случай се доплаща за изготвяне и поддръжка на 2-ра, 3-та и т.н. допълнителни музикални програми.
Цената за създаването на допълнителни канали на Фирменото Радио се договаря допълнително.

Излъчването на Ваши реклами в пакета „Фирмено Радиое безплатно и без ограничение по отношения техния брой и честота на излъчване.

Излъчването на тези реклами става въз основа на предварително предоставен от Вас план на излъчване.

В предлагания набор от стандартни музикални програми не се излъчват клиентски реклами.

За да имате възможност да излъчвате Ваши реклами в търговските си обекти, следва да закупите индивидуален музикален пакет – Фирмено Радио.

Вие можете да изберете подходящата за Вас музикална програма от широк набор специално разработени музикални програми за публично изпълнение в търговски обекти – магазини, заведения, фитнеси, казина и други.

Вие можете да изберете период за ползване на музикалната програма.

Вие можете да изберете брой музикални програми.

В рамките на предплатения период за ползване, Вие можете да заявите еднократно замяна на първоначалната от Вас музикална програма с друга такава от предлагания набор музикални програми.

Получавате денонощен достъп във всеки един от обектите, за които е закупен пакета с  музикални програми посредством Вашето потребителско име и парола.

За периода на валидност на закупения пакет музикални програми, към услугата Вие получавате 100 % уредени авторски и сродни права за публично изпълнение за музикалните произведения излъчвани в Маркет Радио.

Да, трябва да уредите правата за музикалните произведения, които ще звучат.

При изпълнение „на живо“, се уреждат само авторските права, освен ако не се използва звукозапис (сингбек). В този случай, Вие трябва да уредите и сродните права – тези на продуцента и артистите – изпълнители. Практиката показва обаче, че не е възможно или е твърде малко вероятно, в едно заведение да звучи САМО музика на живо. По тази причина, заведенията, в които има музика „на живо“ уреждат и двата типа права.

Размерът на заплащането зависи от факта дали има платен вход, неговият размер, както и броя работни дни през седмицата, в които обектът работи с платен вход.

Да, трябва, тъй като видът на източника, от който звучи музиката в търговския обект или заведение, не е от значение. Съгласно закона (ЗАПСП) става въпрос за различни видове използване на произведения. В единия случай говорим за възпроизвеждане и разпространение на звуконосители, съдържащи музикални произведения, а в другия – за публично изпълнение на музикални произведения.

Радиостанциите подписват договор с Организациите за Колективно Управление на Права (ОКУП) – Профон и Музикаутор – за разрешаване излъчването на музикални произведения в своя ефир. „Публичното изпълнение“ на музикални произведения е друг вид ползване и за него се изисква отделно лицензиране. При закупен пакет от Маркет Радио, Вие получавате възможност да избирате различни музикални програми за озвучаването на Вашия обект. В този случай, не трябва да заплащате нищо на Организации за Колективно Управление на Права или трети лица за авторски и сродни права върху използваните музикални произведения.

Да. Кабелният оператор урежда ползването на музикални произведения само за „кабелно препредаване“. Публичното изпълнение е друг начин на използване и за него се изисква отделно разрешение.

За да сте уредили правата за публично изпълнение на музика във Вашия обект с ОКУП, вие трябва да имате подписани и платени договори за уредени авторски и сродни права. ОКУП – съответно за авторски права с Музикаутор и за сродни права с ПРОФОН.

 

Когато закупите пакет от Маркет Радио Вие сте уредили напълно както авторските, така и сродните права за публично изпълнение, върху доставените музикални програми
В този случай Вие не трябва да подписвате договори с Музикаутор и с ПРОФОН и не им дължите никакви такси.

Авторските и сродни права за публично изпълнение на музикални произведения трябва да са уредени и респ. заплатени преди тяхното използване.

 

При първо констатирано нерегламентирано публично изпълнение на музика, нарушителите подлежат на административно наказание – глоба или имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева. При следващо нарушение размерът на глобата расте, а при системни нарушения обектът може да бъде затворен принудително за срок от три до шест месеца.

  1. Чрез Маркет Радио – за предоставените от компанията услуги и каталози с музикални записи с уредени авторски и сродни права. Използваните музикални произведения в програмите на Маркет Радио са с гарантиран произход и напълно уредени авторски и сродни права. Музикалните ни програми съдържат класифицирани музикални записи, които са специално подбрани за Вашите нужди. Броят на използваните песни в каталозите на Маркет Радио постоянно се допълва с нови музикални произведения и актуални хитове.
  • Маркет Радио поема всички претенции на трети лица по отношение на включените в програмите и предоставени за публично изпълнение музикални произведения.
  • Всички автори, продуценти и изпълнители на дадено музикално произведение, използвано в програмите на Маркет Радио, получават своето  възнаграждение за всяко излъчване в Маркет Радио.

2. Чрез Организации за Колективно Управление на Права – ОКУП.

Когато музикално произведение става достояние на широк кръг лица, чрез представянето му на публично място, използването се нарича „публично изпълнение“. За него се изискват разрешения от авторите, продуцентите и изпълнителите на произведението, като им се дължат съответните възнаграждения.