Въпроси и Отговори

Регистър

Въведение в темата:

Този въпрос най-често е провокиран от разпространяваните напоследък твърдения, че договорите за уреждане на права за публично изпълнение, сключени след 01.10.2018г. са незаконни и компаниите, които нe са вписани в регистрите на Министерство на Културата (МК), нямат законово право да сключват договори за публично изпълнение. Нормално е тези, които имат претенции за монополно положение на пазара, както и тези, чиито основен бизнесмодел е спекулата да се опитват да използват сложността на тази материя и да подведат ползвателите, в опит да спечелят конкурентно предимство.

Справка в ЗАПСП:

Да погледнем какво пише в Закона за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП). Там, в Раздел III – „Договор за публично представяне или изпълнение“, в чл. 58 се регламентира сключването на договори за публично изпълнение. В този член от Закона се изяснява, че авторът трябва да е дал „предварително и писмено съгласие за публично изпълнение“. След това се пояснява, как може да се даде това съгласие (договор): „Съгласието може да се даде индивидуално от автора, чрез регистрирана организация за колективно управление на права или чрез регистрирано независимо дружество за управление на права, освен ако в закона е предвидено друго.“ Последните дружества се появиха с промените в ЗАПСП от пролетта на 2018 г.

Тези промени бяха наложени от Директива 2014/26/ЕС и усилията за по-добър контрол и либерализация на колективното управление на права в Европейския съюз.

След последните промени Министерство на Културата поддържа само два регистъра:

От това дълго обяснение става ясно че има два начина един ползвател да уреди правата за публично изпълнение. Като сключи договор:

  1. Индивидуално – с автора или неговия издател;
  2. Колективно – чрез сключване на договор с Профон и Музикаутор (ОКУП) или с Независимо Дружество за Управление на права (НДУП).

При втората възможност (ако ползвателят избере договор с ОКУП), трябва да сключи договор и с двете регистрирани дружества – Музикаутор и Профон.

Когато правата се договарят индивидуално, правоносителите (автор, издател, продуцент, изпълнител) не подлежат на регистрация. Това е изрично регламентирано в ал. 16 от преамбюла на Директива 2014/26/ЕС, както и в чл.94 ал. 3 от ЗАПСП.

По същество:

Към 09.2018 г. Маркет Радио (марката в собственост на Токсити Груп ООД) предоставя услуги на своите клиенти, като правата за публично изпълнение на музиката в нашите канали са уредени с договор с Токсити Пъблишинг ЕООД. Компанията в качеството си на музикален издател е договорила правата директно с правоносителите на всички произведения, включени в предоставеното музикално съдържание. Токсити Пъблишинг управляват тези права от свое име и за своя сметка, в качеството си на правоносители по смисъла на ЗАПСП.

От казаното до тук следва, че няма как да видите нито Макрет Радио, нито Токсити Груп ООД, нито Токсити Пъблишинг ЕООД на страницата на Министерство на Културата.

Това по никакъв начин не компрометира качеството и законността на услугите, които предлагаме на клиентите си. Потвърждават го многократните проверки от страна на Министерството в обекти, използващи нашите услуги и липсата на наказателни постановления за нарушения при използването на тези услуги.

В синхрон с новите разпоредби на ЗАПСП, за нуждите на проекта си „Маркет Радио“, Токсити Груп договаря музикални права с Независимото Дружество за Управление на Права SCI Technology. Дружеството е в процес на регистрация, като независимо дружество за управление на права (можете да го видите в регистъра тук ). SCI Technology e спазило срока по параграф 25 от Преходните и Заключителни Разпоредби към ЗАПСП. Той определя срок от 6 месеца (до 29.09.2018 г.) дружеството да подаде заявление за регистрация.

За клиентите:

За нашите настоящи клиенти, това означава, че съществуващите договори за услугите на Маркет Радио са напълно валидни и след изтичането на срока по Параграф 25 от преходните и заключителни разпоредби на ЗАПСП (29.09.2019 г.). За да бъдем пределно ясни – този срок няма нищо общо с валидността на договорите.

Потенциалните ни клиенти могат да сравнят музикалните каталози на всички независими дружества и да направят своя избор. Те са описани в удостоверението на всяко дружество на страницата на Министерство на Културата.

Съветваме ви да поискате и тестови достъп до съответната музикална услуга, преди да вземете решение. За нашите услуги можете да получите безплатен код за достъп, като се свържете с нас.

Така ще се убедите, че музикалните услуги на Маркет Радио предлагат най-добро отношение цена/качество.

Четете още:

 

Всеки закупил пакет от Маркет Радио получава:

 

  • Сертификат за уредени авторски и сродни права за закупения музикален пакет за съответния период;
  • Достъп до заявените и закупени музикални програми и услуги;
  • Стикер удостоверяващ закупения музикален пакет за съответния период;
  • Фактура оригинал.

В този случай трябва да закупите 2 пакета – един от сезонните (респ. за 3 или 6 месечен) и втори пакет за местата, които ще озвучавате целогодишно.

Да, може да закупите пакет само за 3 месеца или само за 6 месеца, ако обектът Ви е сезонен.

От Маркет Радио може да закупите музикални пакети с различна продължителност на експлоатация – 3 или 6 месечни за сезонните обекти и 12 месечни за целогодишна експлоатация.

В нашите студия Вие може да поръчате изработката на реклами.

В зависимост от тяхното предназначение и канали за излъчване, цената за тяхното изпълнение е различна.

В случай, че те ще се използват само във Вашето Фирмено Радио, Вие ползвате преференциално ниски цени и съкратени срокове за изпълнение.

Няма ограничение да се осъществява излъчване на различни рекламни пакети за различни обекти на един и същи клиент при закупен пакет „Фирмено Радио“. В този случай, в зависимост от броя на различните рекламни пакети, излъчвани по едно и също време този случай се доплаща за изготвяне и поддръжка на 2-ра, 3-та и т.н. допълнителни музикални програми.
Цената за създаването на допълнителни канали на Фирменото Радио се договаря допълнително.

Излъчването на Ваши реклами в пакета „Фирмено Радиое безплатно и без ограничение по отношения техния брой и честота на излъчване.

Излъчването на тези реклами става въз основа на предварително предоставен от Вас план на излъчване.

В предлагания набор от стандартни музикални програми не се излъчват клиентски реклами.

За да имате възможност да излъчвате Ваши реклами в търговските си обекти, следва да закупите индивидуален музикален пакет – Фирмено Радио.

Вие можете да изберете подходящата за Вас музикална програма от широк набор специално разработени музикални програми за публично изпълнение в търговски обекти – магазини, заведения, фитнеси, казина и други.

Вие можете да изберете период за ползване на музикалната програма.

Вие можете да изберете брой музикални програми.

В рамките на предплатения период за ползване, Вие можете да заявите еднократно замяна на първоначалната от Вас музикална програма с друга такава от предлагания набор музикални програми.

Получавате денонощен достъп във всеки един от обектите, за които е закупен пакета с  музикални програми посредством Вашето потребителско име и парола.

За периода на валидност на закупения пакет музикални програми, към услугата Вие получавате 100 % уредени авторски и сродни права за публично изпълнение за музикалните произведения излъчвани в Маркет Радио.

Да, трябва да уредите правата за музикалните произведения, които ще звучат.

При изпълнение „на живо“, се уреждат само авторските права, освен ако не се използва звукозапис (сингбек). В този случай, Вие трябва да уредите и сродните права – тези на продуцента и артистите – изпълнители. Практиката показва обаче, че не е възможно или е твърде малко вероятно, в едно заведение да звучи САМО музика на живо. По тази причина, заведенията, в които има музика „на живо“ уреждат и двата типа права.

Размерът на заплащането зависи от факта дали има платен вход, неговият размер, както и броя работни дни през седмицата, в които обектът работи с платен вход.

Да, трябва, тъй като видът на източника, от който звучи музиката в търговския обект или заведение, не е от значение. Съгласно закона (ЗАПСП) става въпрос за различни видове използване на произведения. В единия случай говорим за възпроизвеждане и разпространение на звуконосители, съдържащи музикални произведения, а в другия – за публично изпълнение на музикални произведения.

Радиостанциите подписват договор с Организациите за Колективно Управление на Права (ОКУП) – Профон и Музикаутор – за разрешаване излъчването на музикални произведения в своя ефир. „Публичното изпълнение“ на музикални произведения е друг вид ползване и за него се изисква отделно лицензиране. При закупен пакет от Маркет Радио, Вие получавате възможност да избирате различни музикални програми за озвучаването на Вашия обект. В този случай, не трябва да заплащате нищо на Организации за Колективно Управление на Права или трети лица за авторски и сродни права върху използваните музикални произведения.

Да. Кабелният оператор урежда ползването на музикални произведения само за „кабелно препредаване“. Публичното изпълнение е друг начин на използване и за него се изисква отделно разрешение.

За да сте уредили правата за публично изпълнение на музика във Вашия обект с ОКУП, вие трябва да имате подписани и платени договори за уредени авторски и сродни права. ОКУП – съответно за авторски права с Музикаутор и за сродни права с ПРОФОН.

 

Когато закупите пакет от Маркет Радио Вие сте уредили напълно както авторските, така и сродните права за публично изпълнение, върху доставените музикални програми
В този случай Вие не трябва да подписвате договори с Музикаутор и с ПРОФОН и не им дължите никакви такси.

Авторските и сродни права за публично изпълнение на музикални произведения трябва да са уредени и респ. заплатени преди тяхното използване.

 

При първо констатирано нерегламентирано публично изпълнение на музика, нарушителите подлежат на административно наказание – глоба или имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева. При следващо нарушение размерът на глобата расте, а при системни нарушения обектът може да бъде затворен принудително за срок от три до шест месеца.

  1. Чрез Маркет Радио – за предоставените от компанията услуги и каталози с музикални записи с уредени авторски и сродни права. Използваните музикални произведения в програмите на Маркет Радио са с гарантиран произход и напълно уредени авторски и сродни права. Музикалните ни програми съдържат класифицирани музикални записи, които са специално подбрани за Вашите нужди. Броят на използваните песни в каталозите на Маркет Радио постоянно се допълва с нови музикални произведения и актуални хитове.
  • Маркет Радио поема всички претенции на трети лица по отношение на включените в програмите и предоставени за публично изпълнение музикални произведения.
  • Всички автори, продуценти и изпълнители на дадено музикално произведение, използвано в програмите на Маркет Радио, получават своето  възнаграждение за всяко излъчване в Маркет Радио.

2. Чрез Организации за Колективно Управление на Права – ОКУП.

Когато музикално произведение става достояние на широк кръг лица, чрез представянето му на публично място, използването се нарича „публично изпълнение“. За него се изискват разрешения от авторите, продуцентите и изпълнителите на произведението, като им се дължат съответните възнаграждения.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.

Nullam felis. Donec in nulla. Suspendisse sodales, turpis in suscipit ullamcorper, enim nunc sagittis risus, eu auctor velit tortor ut turpis. Mauris id augue at neque aliquam eleifend. Sed eget augue. Nunc faucibus ligula sed massa. Etiam non nulla. Etiam accumsan ullamcorper nisl. In pharetra massa at nunc. Nunc elementum. Duis sodales enim nec libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent dapibus eros sodales urna. Duis magna nisi, lobortis quis, tincidunt rutrum, posuere non, ipsum.

Aliquam convallis neque vitae diam. In diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis fermentum arcu in tortor. Sed nibh leo, rhoncus eu, fermentum et, scelerisque ac, massa. Cras id turpis. Etiam commodo sem luctus lorem. Morbi at mi. In rutrum. Aenean luctus pede euismod tortor. Phasellus dictum. Cras neque justo, venenatis sit amet, tristique et, vulputate in, dui. Etiam sed mi gravida sapien imperdiet dictum. Aliquam gravida orci a tortor. Donec tempor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus risus ante, pellentesque vitae, luctus eget, scelerisque sed, libero. Donec massa.